oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Sierpień 23 2019 04:46:16
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie
Nowa strona 1 Nowa strona 1

 

Informacje o projekcie

 

Projekt „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie”

 

jest kontynuacją projektu, którego realizacja zakończyła się 31lipca 2010 rok.  Realizowany jest przy współpracy z wydziałem humanistycznym, chemii, matematyki, fizyki i informatyki UMCS w Lublinie oraz z gimnazjami miejskimi w Kraśniku.

Projekt realizowany jest od 1 września 2010 roku do 28 lutego 2012 roku.

 

Cel projektu

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku poprzez wdrażanie programu rozwojowego szkoły opartego na stałej długofalowej współpracy placówki z UMCS w Lublinie.

 

Poprzez realizacje celu głównego projekt ma spełnić spełnienie  cele szczegółowe:

 1. Wyrównywanie i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów LO związanych z kontynuacją edukacji z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w szkołach wyższego szczebla.
 2. Wyeliminowanie barier edukacyjnych z matematyki dla uczniów kraśnickich gimnazjów do roku 2011.
 3. Zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i językowych w grupie uczniów szczególnie uzdolnionych w tych kierunkach.
 4. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć laboratoryjnych i praktycznych na UMCS dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
 5. Promocja kształcenia na kierunkach matematycznych i przyrodniczych oraz pomoc w wyborze drogi kształcenia po szkole ponadgimnazjalnej.

 

Grupą docelowa projektu jest 101 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz grupa 40 uczniów z klas III gimnazjów miejskich.

 

Zajęcia w ramach projektu

 1. Wykłady z języka polskiego
 2. Warsztaty literackie
 3. Zajęcia językowe – j. rosyjski, j. francuski, j. łaciński
 4. Wykłady z biologii – prowadzone przez pracowników naukowych UMCS
 5. Zajęcia laboratoryjne z biologii na UMCS
 6. Wykłady z chemii - prowadzone przez pracowników naukowych UMCS
 7. Zajęcia laboratoryjne z chemii na UMCS
 8. Wykłady z matematyki - prowadzone przez pracowników naukowych UMCS
 9. Wykłady z matematyki - prowadzone przez pracowników naukowych UMCS
 10. Ćwiczenia z matematyki, na terenie szkoły
 11. Wykłady z fizyki - prowadzone przez pracowników naukowych UMCS
 12. Zajęcia laboratoryjne z fizyki na UMCS
 13. Zajęcia z matematyki  dla uczniów gimnazjów w liceum
 14. Pokazy dla gimnazjalistów podczas dni otwartych.
 15. Działanie Szkolnego Ośrodka Kariery

 

FINANSOWANIE: 

Zajęcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w priorytecie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” (Priorytet IX) z podziałem na następujące działania:

Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

                                                                                                                 .

 

*************************************************************************

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie”

 

§ 1

Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa udział uczniów w projekcie „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie”.
 2. Projekt Współfinansowanym jest przez Unię Europejską w ramach Europejskie

Funduszu społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2:

            Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do   

            edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 1.  Projekt realizowany jest we współpracy  wydziałem: humanistycznym, chemii, biologii, matematyki, fizyki i informatyki UMCS w Lublinie i gimnazjami miejskimi.
 2. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkól Nr 2 w Kraśniku poprzez wdrażanie programu rozwojowego szkoły opartego na stałej i długofalowej współpracy z UMCS w Lublinie.
 3. Projekt adresowany jest do uczniów klas I – III Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Kraśniku oraz uczniów klas III gimnazjów miejskich.
 4. Grupą docelową a projektu są uczniowie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno -przyrodniczych oraz posiadający potwierdzone predyspozycje do nauki języków obcych .
 5. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 września 2010 roku do 28 lutego 2012 roku.

 

 

§ 2

Warunki przyjęcia ucznia do projektu

 

 1. Projekt adresowany jest do uczniów klas I – III Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Kraśniku oraz uczniów klas III gimnazjów miejskich.
 2. Rekrutacja uczestników  projektu zostanie przeprowadzona przez niezależną  komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły, która zagwarantuje równość szans.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą wychowawcy klas ,nauczyciele matematyki, fizyki, biologii, chemii i języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Kraśniku oraz koordynator projektu.
 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w miesiącu wrześniu 2010 roku na podstawie:

·         Ocen przedmiotowych

·         Wewnątrzszkolnych badań wyników nauczania

·         Wyników testów diagnostycznych przeprowadzonych przez Pracownię Diagnoz Edukacyjnych 

 1. W klasach I – III LO przeprowadzone zostaną testy diagnostyczne z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii i biologii, na podstawie których zostaną sporządzone listy i  utworzone grupy projektowe:

·         Matematyczno – fizyczna – 20  uczniów

·         Biologiczno – chemiczna – 20 uczniów

·         Języka polskiego – 25 uczniów

 1. Rekrutacja na zajęcia z języków obcych : j. rosyjskiego, j. francuskiego odbędzie się na zasadzie dobrowolnych deklaracji uczniów klas pierwszych a na zajęcia z j. łacińskiego uczniów klas drugich. Każda grupa będzie liczyła 12 uczniów.
 2. Rekrutacja w klasach trzecich  gimnazjów  zostanie przeprowadzona przez nauczycieli matematyki  z tych szkół. Na podstawie wyników nauczania i pomiaru dydaktycznego z matematyki  nauczyciele sporządza listy gimnazjalistów do udziału w zajęciach.

·         Z Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku 10 uczniów

·         Z Gimnazjum Nr 2 w Kraśniku 10 uczniów.

 1. We wrześniu 2011 roku w klasach trzecich gimnazjów rekrutacja zostanie powtórzona .
 2. Na podstawie wyników rekrutacji oraz dobrowolnych deklaracji udziału w projekcie nauczyciele liceum i gimnazjów  sporządzą listy uczestników projektu oraz  listy rezerwowe.
 3. Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają do wypełnienia dokumenty rekrutacyjne:

·         zgodę rodziców na udział dziecka w projekcie,

·         deklarację uczestnictwa w projekcie,

·         oświadczenie uczestnika projektu na wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych   osobowych

 

§ 3

Obowiązki uczestnika projektu

 

1.    Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach są zobowiązani  do systematycznego i punktualnego w nich uczestnictwa.

2.    Każdorazową nieobecność  na zajęciach uczeń powinien usprawiedliwić pisemnie, zgodnie ze szkolnymi procedurami u prowadzącego zajęcia.

3.    Po opuszczeniu 20% zajęć bez usprawiedliwienia uczeń , zostaje skreślony z listy uczestników projektu.

4.    Uczeń jest zobowiązany do wypełnia ankiet monitorujących i ewaluacyjnych przeprowadzanych  w trakcie trwania zajęć. 

5.    Uczeń jest zobowiązany do udzielania informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację POKL.

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2.    Listy osób zakwalifikowanych do projektu zostaną przekazane wychowawcom klas oaz nauczycielom przedmiotów objętych projektem.

3.    Informacje o rekrutacji do projektu zostaną przekazane rodzicom uczniów Liceum Ogólnokształcącego i gimnazjów miejskich  na spotkaniach z wychowawcami.

4.    Organizator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych regulaminem.

5.    Organizator projektu oświadcza, a uczestnik projektu przyjmuje do wiadomości, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

*******************************************************************************************

Informacja o realizacji projektu 

„ JESTEŚMY WYJĄTKOWI – JESTEŚMY ZDOLNI! DRUGIE POKOLENIE”

W pierwszej fazie realizacji Projektu w terminie od 01 września do 31 grudnia 2010r. w ramach wdrażania programu rozwojowego szkoły przez współpracę z UMCS odbyło się:

 • 16 godzin wykładów z matematyki  - prowadzonych przez dr Krzysztofa Boliboka;
 • 16 godzin wykładów z fizyki – prowadzonych przez dr Jerzego Kraśkiewicza;
 • 16 godzin wykładów z chemii – prowadzonych przez prof. Zofię Rzączyńską;
 • 16 godzin wykładów z biologii – prowadzonych przez dr hab.Krzysztofa Grzywnowicza, dr Jerzgo Wielbo, mgr Dominikę Kidaj i dr Mirosławę Dmowską
 • 18 godzin wykładów z języka polskiego – prowadzonych przez prof. Annę Pajdzińską
 • 18 godzin warsztatów z językia polskiego – prowadzonych przez dr Dorotę Piekarczyk
 • 16 godzin zajęć doświadczalnych z matematyki – prowadzonych przez dr Krzysztofa Boliboka;
 • 16 godzin zajęć doświadczalnych z fizyki – prowadzonych przez dr Waldemara Bereja;
 • 16 godzin zajęć doświadczalnych z chemii – prowadzonych przez dr Mariolę Iwan.
 • 16 godzin zajęć doświadczalnych z biologii – prowadzonych przez: dr Jerzego Wielbo, mgr Dominikę Kidaj i dr Mirosławę Dmowską. 

W wykładach i warsztatach uczestniczyła grupa liczące po 20 uczniów, jedynie w zajęciach z języka polskiego brała udział grupa 25 uczniów. Większość zajęć prowadzona była w Reju.  Zajęcia doświadczalne z fizyki , biologii i chemii odbywają się w laboratoriach UMCS. W czasie wyjazdów na zjęcie doświadczalne opiekę nad uczniami pełnili: p. Ewa Dec, p. Elżbieta Fila, p. Lidia Bijak, p. Anna Gryta, p. Ilona Pawłowicz – Sosnówka, p. Benedykta Kazula – Kiljanek, p. Sylwia Kwietniewska, p. Małgorzata Węgrzyn.

W ramach wdrażania zajęć językowych odbyło się:

 • 32godziny zajęć z języka francuskiego – prowadzonych przez mgr Elżbietę Lasek
 • 32 godziny zajęć z języka łacińskiego – prowadzonych przez mgr Elżbietę Lasek
 • 32 godziny zajęć z języka rosyjskiego -  prowadzonych przez mgr Edytę Zapalską 

We współpracy z gimnazjami miejskimi prowadzone są zajęcia z matematyki dla uzdolnionych gimnazjalistów, których odbyło się 16 godzin. Zajęcia prowadziła mgr Ewa Niezabitowska , nauczyciel matematyki z Reja. Zajęcia odbywały się na terenie liceum a  uczestniczyła w nich grupa 20 gimnazjalistów:11 z Gimnazjum Nr1 i 9 z Gimnazjum Nr2.

 W ramach projektu działa Szkolny ośrodek Kariery, który pełni rolę doradczą i diagnozującą potrzeby i predyspozycje uczniów szkoły. W SZOK – uczniom pomagają: psycholog-           mgr Anna Kazek, pedagog - mgr Marzena Matuszkiewicz  i doradca zawodowy – mgr Elżbieta Fila.

Dzięki środkom z EFS dokonano zakupów sprzętu, niezbędnego do sprawnego przeprowadzania zaplanowanych zajęć: laptopa z oprogramowaniem, 2 tablic multimedialnych, 2 projektorów multimedialnych, ekranu, zestawu nagłośnienia, zestawu głośników do komputera, routera bezprzewodowego, 2 mikroskopów elektronicznych , 2 zestawów preparatów, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego.

Dla grupy matematyczno – fizycznej (20 uczniów) zakupiono: zbiory zadań z matematyki, pen-drive i kalkulatory. Grupa biologiczno – chemiczna ( 20 uczniów) została wyposażona w fartuchy laboratoryjne a grupa polonistyczna w 5 pozycji ćwiczeniowych.

 W miesiącu październiku uczestnicy projektu zostali poddani  diagnozie na wejście z matematyki , fizyki, biologii, chemii i języka polskiego. Diagnozę przeprowadziła i wyniki opracowała  Pracownia Diagnozy Edukacyjnej Marii Sobczak z Lublina.

 

 

 

*******************************************************************************************

            Informacja o projekcie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego  

W dniu 28 lutego 2012 roku Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku zakończył realizację projektu „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie”, który rozpoczął się  

1 września 2010 roku. Projekt obejmował:                    

                                                                                                  

1. Wdrażanie programu rozwojowego szkoły przez współpracę z UMCS, w czasie której odbyło się:

·         68 godzin wykładów  z języka polskiego - prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS

·         68 godzin warsztatów literackich - prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS

·         64 godziny wykładów z biologii – prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS                                                                   

 • 64 godziny zajęć laboratoryjnych z biologii na UMCS
 • 64 godziny wykładów z chemii - prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS
 • 64 godziny zajęć laboratoryjnych z chemii na UMCS
 • 64 godziny wykładów z matematyki - prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS
 • 64 godziny ćwiczeń z matematyki, na terenie szkoły - prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS
 • 64 godziny wykładów z fizyki - prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS
 • 64 godziny zajęć laboratoryjnych z fizyki na UMCS

W wykładach i warsztatach uczestniczyły grupy liczące po 20 uczniów, jedynie w zajęciach z języka polskiego brała udział grupa 25 uczniów.                                                                                

W czasie wyjazdów na zajęcia doświadczalne na UMCS opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele poszczególnych przedmiotów z Reja.

 

2 . Wdrażania zajęć językowych w czasie których odbyło się:

 • 130 godzin zajęć z języka francuskiego
 • 130 godzin zajęć z języka łacińskiego
 • 130 godziny zajęć z języka rosyjskiego

3.  Współpracę z gimnazjami w Kraśniku, dla których  przeprowadzono:

·         65 godzin zajęć z matematyki  -  przez nauczycieli szkoły

·         Dni otwarte

4. Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery :

·         242 porady udzielone uczniom przez : pedagoga, psychologa i doradcę zawodowego

5. Współpracę z pracownią diagnoz edukacyjnych

·         Przeprowadzono testy diagnozujące na „wejście” i „wyjście” z projektu wszystkich uczestników projektu.

Grupę docelową projektu tworzyło 108 uczniów liceum oraz  40 gimnazjalistów.Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22195541 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion