oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ CKE ˇ MEN ˇ Egzamin zawodowy ˇ Matematyka ˇ Informatyka ˇ Ubezpieczenie ˇ Kontakt ˇ Rekrutacja 2019/2020Maj 20 2019 09:40:36
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Konkurs Biochemiczny
Nowa strona 1

 KONKURS BIOCHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

ORGANIZOWANY PRZEZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KRAŚNIKU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

§ 1.

Cele konkursu Biochemicznego

                   Rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk biologicznych i chemicznych uczniów klas gimnazjum.

                   Popularyzacja wiedzy biologiczno – chemicznej wśród uczniów.

                   Rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym i działalności człowieka.

                   Rozwijanie umiejętności rozwiązania problemów i myślenia logicznego.

                   Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego prowadzącego do sukcesu.

                   Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.

 

& 2

Organizacja Konkursu

 

                   Organizatorem III Powiatowego Konkursu Biochemicznego dla uczniów gimnazjum jest Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku.

 

                   Obsługę administracyjną Konkursu i przyjmowanie korespondencji listownej pełni Sekretariat Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 69 86, natomiast korespondencję mailową należy kierować bezpośrednio do głównego koordynatora Konkursu na adres:  edytaskrzypiec@op.pl

 

                   Uczestnikami Konkursu Biochemicznego mogą być uczniowie gimnazjum, a ich udział w Konkursie jest dobrowolny. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na upublicznienie ich imienia i nazwiska oraz uzyskanego wyniku na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku, w celu ogłoszenia wyników.

 

                   Konkurs Biochemiczny składa się z dwóch etapów: obejmuje eliminacje szkolne,                w szkole macierzystej gimnazjalisty oraz etap powiatowy/finałowy, który zostanie przeprowadzony w budynku Zespołu Szkół Nr2 w Kraśniku. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu Konkursu zostały zawarte w & 4 i & 5.

                   Literaturę obowiązującą uczestników Konkursu stanowią:

                   podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wpisane do wykazu podręczników szkolnych do nauczania biologii i chemii na poziomie gimnazjum;

                   podręczniki wydawnictwa Nowa Era “To jest chemia 1 i 2”, ‘Biologia cz. 1 i 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony;

                   podręczniki

 

                   Informacje o Konkursie Biochemicznym są publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku: www.rey.edu.pl

 

                   Zainteresowana uczestniczeniem w Konkursie szkoła wysyła zgłoszenie do dnia 16.01.2018 r. (załącznik nr 1 – do pobrania na stronie ZS Nr 2) na adres: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik z dopiskiem “Konkurs Biochemiczny”, lub na adres mailowy koordynatora Konkursu: edytaskrzypiec@op.pl

 

§ 3.

Zakres merytoryczny konkursu

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników konkursu na etapie szkolnym obejmuje zagadnienia z podstawy programowej dla gimnazjum.

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników na etapie powiatowym wykracza poza treści podstawy programowej.

 

 

Opis treści programowych obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu.

 

 

Etap szkolny   chemia

 

                   Substancje i ich właściwości

                   Wewnętrzna budowa materii.

                   Reakcje chemiczne.

                   Powietrze i inne gazy.

                   Woda i roztwory wodne.

                   Systematyka związków nieorganicznych.

                   Obliczenia chemiczne.

 

 

Etap powiatowy     chemia

 

Na etapie powiatowym obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu szkolnego, a także następujące treści:

 

                   Węgiel i jego związki z wodorem.

                   Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.

                   Mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych, stężenie molowe roztworów.

                   Budowa i właściwości białek.

                   Węglowodany.

 

Etap szkolny   biologia

 

                   Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.

                   Budowa i funkcjonowanie komórki.

                   Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. (układ pokarmowy i odżywianie się, układ oddechowy, układ krążenia, układ odpornościowy).

                   Stan zdrowia i choroby człowieka.

                  Poszerzenie treści podstawy programowej o następujące zagadnienia:

                   pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy – znaczenie dla organizmu człowieka,

                   składniki pokarmowe, witaminy ich źródła,

                   rola i skutki niedoboru niektórych witamin ( A, C, B6, B1,E, B12, K, D i kwasu foliowego), składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) i aminokwasów egzogennych w organizmie człowieka,

                   konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania się (otyłość, niedowaga, anoreksja, bulimia),

                   rodzaje odporności i ich charakterystyka,

                   funkcje elementów układu odpornościowego,

 

 

Etap powiatowy  biologia

 

Na etapie powiatowym obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu szkolnego, a także następujące treści:

                   Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka (układ wydalniczy, narządy zmysłów, układ dokrewny).

                   Ekologia.

                   Genetyka.

                   Globalne i lokalne problemy środowiska.

                   Poszerzenie treści podstawy programowej o następujące zagadnienia:

                   enzymy trawienne w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego,

                   rodzaje odporności i ich charakterystyka,

                   funkcje elementów układu odpornościowego,

                   zaburzenia odporności – alergie, choroby autoimmunologiczne.

            etapy powstawania moczu w nefronie

            chemizm widzenia

            podstawowe narzędzia  inżynierii genetycznej: sekwencjonowanie DNA, enzymy restrykcyjne,

         wektory, polimeraza DNA- molekularna kopiarka,

                   rośliny i zwierzęta modyfikowane genetycznie.

 

& 4

I Etap Konkursu Biochemicznego

 

                   Uczniowie zainteresowani uczestniczeniem w eliminacjach szkolnych zgłaszają się lub są typowani przez nauczycieli uczących biologii lub chemii – liczba uczestników jest nieograniczona, ustalą ją nauczyciele/koordynujący ten etap w gimnazjum.

 

                   Termin przeprowadzenia testu w szkołach gimnazjalnych ustala się na dzień 15.02.2018 r. o godzinie 9.00. Zastrzega się wcześniejszego ujawnienia młodzieży treści zadań konkursowych.

 

                   Uczestnicy rozwiązują test sprawdzający wiedzę i umiejętności w czasie 60 min. Mogą podczas rozwiązywania zadań korzystać z : Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych, tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków, prostego kalkulatora

                   Test zawiera zadania zamknięte i otwarte.

                   Nauczyciele sprawdzają test według przesłanego wraz z regulaminem i zestawem testowym klucza odpowiedzi.

 

                   Do etapu finałowego/powiatowego przechodzi trzech najlepszych uczniów ze szkoły, przy czym gdy liczba osób o tym samym wyniku punktowym jest większa do II etapu przechodzą wszyscy uczniowie.

 

                   Listę uczniów, w formie elektronicznej (załącznik nr 2), nauczyciel koordynujący eliminacje szkolne przesyła na adres mailowy koordynatora konkursu powiatowego Edyty Skrzypiec – edytaskrzypiec@op.pl do dnia 01.03.2018r., faksem (tel./fax: (081) 825 69 86) lub listownie na adres ZS Nr 2 w Kraśniku. W przypadku otrzymania korespondencji, przez Koordynatora głównego Konkursu Biochemicznego – Edytę Skrzypiec, zostanie wysłany mail zwrotny potwierdzający otrzymanie listy laureatów etapu szkolnego.

 

& 5

 

II Etap Konkursu Biochemicznego – finał powiatowy

 

                   Etap finałowy III Konkursu Biochemicznego zostanie przeprowadzony w auli Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, dnia 09 kwietnia 2018 r. o godz. 10.30.

                   Koszty przejazdu związane z uczestnictwem gimnazjalistów w etapie finałowym Konkursu ponoszą szkoły macierzyste.

 

                   Test etapu Powiatowego będzie miał podobną formę do etapu szkolnego i będzie trwał również 60 min.

 

                   Komisja konkursowa II etapu składa się z nauczycieli opiekunów, którzy zgłoszą swych uczniów do etapu finałowego.

 

                   Lista laureatów III Konkursu Biochemicznego zostanie ogłoszona w dniu konkursu i będzie umieszczona na stronie internetowej ZS Nr 2 w Kraśniku: www.rey.edu.pl.

                   Wszystkim uczestnikom etapu finałowego zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy    i drobne upominki, natomiast laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                  ……………………….dn……………….

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail)

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w

III POWIATOWYM KONKURSIE BIOCHEMICZNYM

organizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 im. M. Reja w Kraśniku

 

 

Komisja Szkolna w składzie:

- Przewodniczący Komisji………………………………………………………………………

- Członkowie Komisji…………………………………………………………………………..

 

stwierdza, że do uczestnictwa w eliminacjach szkolnych zgłosiło się………………uczniów.

 

Dyrektor Szkoły                                                                    Przewodniczący Komisji

    ................................................                                                       ................................................

 

 

Załącznik nr 2

                                             ……………………….dn………………..

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

Rej

ECC


 


Brązowa Tarcza dla Reja
 

  

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22091723 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion