oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ CKE ˇ MEN ˇ Informatyka ˇ Matematyka ˇ Zajęcia dodatkowe ˇ Egzamin zawodowy ˇ Rekrutacja 2017/2018 ˇ Ubezpieczenie ˇ KontaktPaździernik 24 2017 02:32:24
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Konkurs Biochemiczny 2016/2017
Nowa strona 1

 KONKURS BIOCHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

ORGANIZOWANY PRZEZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KRAŚNIKU

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

§ 1.

Cele konkursu Biochemicznego

1.      Rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk biologicznych i chemicznych uczniów klas gimnazjum.

2.      Popularyzacja wiedzy biologiczno – chemicznej wśród uczniów.

3.      Rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym i działalności człowieka.

4.      Rozwijanie umiejętności rozwiązania problemów i myślenia logicznego.

5.      Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego prowadzącego do sukcesu.

6.      Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.

 

& 2

Organizacja Konkursu

 

1.      Organizatorem II Powiatowego Konkursu Biochemicznego dla uczniów gimnazjum jest Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku.

 

2.      Obsługę administracyjną Konkursu i przyjmowanie korespondencji listownej pełni Sekretariat Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 69 86, natomiast korespondencję mailową należy kierować bezpośrednio do głównego koordynatora Konkursu na adres:  edytaskrzypiec@op.pl

 

3.      Uczestnikami Konkursu Biochemicznego mogą być uczniowie gimnazjum, a ich udział w Konkursie jest dobrowolny. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na upublicznienie ich imienia i nazwiska oraz uzyskanego wyniku na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku, w celu ogłoszenia wyników.

 

4.      Konkurs Biochemiczny składa się z dwóch etapów: obejmuje eliminacje szkolne,                w szkole macierzystej gimnazjalisty oraz etap powiatowy/finałowy, który zostanie przeprowadzony w budynku Zespołu Szkół Nr2 w Kraśniku. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu Konkursu zostały zawarte w & 4 i & 5.

5.      Literaturę obowiązującą uczestników Konkursu stanowią:

a)      podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wpisane do wykazu podręczników szkolnych do nauczania biologii i chemii na poziomie gimnazjum;

b)      podręczniki wydawnictwa Nowa Era “To jest chemia 1 i 2”, ‘Biologia cz. 1 i 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony;

c)      podręczniki

 

6.      Informacje o Konkursie Biochemicznym są publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku: www.rey.edu.pl

 

7.      Zainteresowana uczestniczeniem w Konkursie szkoła wysyła zgłoszenie do dnia 16.01.2017 r. (załącznik nr 1 – do pobrania na stronie ZS Nr 2) na adres: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik z dopiskiem “Konkurs Biochemiczny”, lub na adres mailowy koordynatora Konkursu: edytaskrzypiec@op.pl

 

§ 3.

Zakres merytoryczny konkursu

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników konkursu na etapie szkolnym obejmuje zagadnienia z podstawy programowej dla gimnazjum.

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników na etapie powiatowym wykracza poza treści podstawy programowej.

 

 

Opis treści programowych obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu.

 

 

Etap szkolny   chemia

 

1.      Substancje i ich właściwości

2.      Wewnętrzna budowa materii.

3.      Reakcje chemiczne.

4.      Powietrze i inne gazy.

5.      Woda i roztwory wodne.

6.      Systematyka związków nieorganicznych.

7.      Obliczenia chemiczne.

Etap powiatowy     chemia

 

Na etapie powiatowym obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu szkolnego, a także następujące treści:

 

1.      Węgiel i jego związki z wodorem.

2.      Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.

3.      Mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych, stężenie molowe roztworów.

4.      Budowa i właściwości białek.

 

Etap szkolny   biologia

 

1.         Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.

2.         Budowa i funkcjonowanie komórki.

3.       Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. (układ pokarmowy i odżywianie się, układ oddechowy, układ krążenia, układ odpornościowy).

4.       Stan zdrowia i choroby człowieka.

5.      Poszerzenie treści podstawy programowej o następujące zagadnienia:

§   pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy – znaczenie dla organizmu człowieka,

§   składniki pokarmowe, witaminy ich źródła,

§   rola i skutki niedoboru niektórych witamin ( A, C, B6, B1,E, B12, K, D i kwasu foliowego), składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) i aminokwasów egzogennych w organizmie człowieka,

§   konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania się (otyłość, niedowaga, anoreksja, bulimia),

§   rodzaje odporności i ich charakterystyka,

§   funkcje elementów układu odpornościowego,

 

 

Etap powiatowy  biologia

 

Na etapie powiatowym obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu szkolnego, a także następujące treści:

1.       Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka (układ wydalniczy, narządy zmysłów, układ dokrewny).

2.       Ekologia.

3.       Genetyka.

4.       Globalne i lokalne problemy środowiska.

5.       Poszerzenie treści podstawy programowej o następujące zagadnienia:

§   enzymy trawienne w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego,

§   rodzaje odporności i ich charakterystyka,

§   funkcje elementów układu odpornościowego,

§   zaburzenia odporności – alergie, choroby autoimmunologiczne.

§   etapy powstawania moczu w nefronie

§   chemizm widzenia

§   podstawowe narzędzia  inżynierii genetycznej: sekwencjonowanie DNA, enzymy restrykcyjne,

         wektory, polimeraza DNA- molekularna kopiarka,

§  rośliny i zwierzęta modyfikowane genetycznie.

 

& 4

I Etap Konkursu Biochemicznego

 

1.      Uczniowie zainteresowani uczestniczeniem w eliminacjach szkolnych zgłaszają się lub są typowani przez nauczycieli uczących biologii lub chemii – liczba uczestników jest nieograniczona, ustalą ją nauczyciele/koordynujący ten etap w gimnazjum.

 

2.      Termin przeprowadzenia testu w szkołach gimnazjalnych ustala się na dzień 08.02.2017 r. o godzinie 9.00. Zastrzega się wcześniejszego ujawnienia młodzieży treści zadań konkursowych.

 

3.      Uczestnicy rozwiązują test sprawdzający wiedzę i umiejętności w czasie 60 min. Mogą podczas rozwiązywania zadań korzystać z : Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych, tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków, prostego kalkulatora

4.      Test zawiera zadania zamknięte i otwarte.

 

5.      Nauczyciele sprawdzają test według przesłanego wraz z regulaminem i zestawem testowym klucza odpowiedzi.

 

6.      Do etapu finałowego/powiatowego przechodzi trzech najlepszych uczniów ze szkoły, przy czym gdy liczba osób o tym samym wyniku punktowym jest większa do II etapu przechodzą wszyscy uczniowie.

 

7.      Listę uczniów, w formie elektronicznej (załącznik nr 2), nauczyciel koordynujący eliminacje szkolne przesyła na adres mailowy koordynatora konkursu powiatowego Edyty Skrzypiec – edytaskrzypiec@op.pl do dnia 01.03.2017 r., faksem (tel./fax: (081) 825 69 86) lub listownie na adres ZS Nr 2 w Kraśniku. W przypadku otrzymania korespondencji, przez Koordynatora głównego Konkursu Biochemicznego – Edytę Skrzypiec, zostanie wysłany mail zwrotny potwierdzający otrzymanie listy laureatów etapu szkolnego.

 

& 5

 

II Etap Konkursu Biochemicznego – finał powiatowy

 

1.      Etap finałowy II Konkursu Biochemicznego zostanie przeprowadzony w auli Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, dnia 05 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30.

2.      Koszty przejazdu związane z uczestnictwem gimnazjalistów w etapie finałowym Konkursu ponoszą szkoły macierzyste.

 

3.      Test etapu Powiatowego będzie miał podobną formę do etapu szkolnego i będzie trwał również 60 min.

 

4.      Komisja konkursowa II etapu składa się z nauczycieli opiekunów, którzy zgłoszą swych uczniów do etapu finałowego.

 

5.      Lista laureatów II Konkursu Biochemicznego zostanie ogłoszona w dniu konkursu                    i będzie umieszczona na stronie internetowej ZS Nr 2 w Kraśniku: www.rey.edu.pl.

 

6.      Wszystkim uczestnikom etapu finałowego zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy    i drobne upominki, natomiast laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

 

Załącznik nr 1

                                                                                  ……………………….dn……………….

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail)

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w

II POWIATOWYM KONKURSIE BIOCHEMICZNYM

organizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 im. M. Reja w Kraśniku

 

 

Komisja Szkolna w składzie:

- Przewodniczący Komisji………………………………………………………………………

- Członkowie Komisji…………………………………………………………………………..

 

stwierdza, że do uczestnictwa w eliminacjach szkolnych zgłosiło się………………uczniów.

 

Dyrektor Szkoły                                                                    Przewodniczący Komisji

    ................................................                                                       ................................................

 

 

Załącznik nr 2

            ……………………….dn………………..

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail)

I ETAP

II POWIATOWY KONKURS BIOCHEMICZNY

Zestawienie wyników

Prosimy o przedstawienie wyników wszystkich osób biorących udział w konkursie wg. schematu:

Lp.

Nazwa Szkoły

Imię i Nazwisko ucznia

Wynik (pkt)

Opiekun

(imię i nazwisko)

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

Informacja ta może być przekazana:

·         Pocztą elektroniczną na adres: edytaskrzypiec@op.pl

·         Faksem, tel./fax: (0-81) 825 69 86;

·         Listownie na adres szkoły, z dopiskiem “Konkurs Biochemiczny”

Zespół Szkół Nr 2 im. Mikołaja Reja

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25

23-210 Kraśnik

e-mail: rey@rey.edu.pl

 

 

Rej
ECC


 
PODRĘCZNIKI

na rok 2017/2018


Film promujący

 


Brązowa Tarcza dla Reja
 


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


20207374 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion