oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ CKE ˇ MEN ˇ Informatyka ˇ Matematyka ˇ Egzamin zawodowy ˇ Zajęcia dodatkowe ˇ Rekrutacja 2018/2019 ˇ Ubezpieczenie ˇ KontaktMaj 24 2018 12:00:28
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Plan pracy
Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Internat przy Zespole Szkół Nr 2

im. Mikołaja Reja w Kraśniku

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej

 

Rok szkolny 2015/2016

 

 

CHARAKTERYSTYKA INTERNATU

 

Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą. przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku. Placówka zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie. Realizuje swoje zadania we współpracy ze Szkołą, rodzicami (opiekunami prawnymi) i wychowankami.

Internat przede wszystkim zapewnia wychowankom zakwaterowanie i wyżywienie. Stwarza godne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań

i uczestnictwa w życiu kulturowym.

ZAŁOŻENIA PLANU PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU

 

A.  Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej został opracowany na potrzeby Internatu.

B.   Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu obejmuje:

1.      Zadnia organizacyjne i ogólno - wychowawcze

2.      Profilaktykę wychowawczą

3.    Indywidualną opiekę psychologiczno - pedagogiczną

C. Działania realizowane w ramach Planu pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu dotyczą nie tylko wychowawców, ale także osób odpowiedzialnych za młodzież tj. rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli.

D. Osobą nadzorującą realizację Planu pracy opiekuńczo - wychowawczej jest Dyrektor Szkoły.

E. Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu jest odzwierciedleniem potrzeb wychowanka placówki.

F. Poszczególne elementy Planu pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu mogą ulegać modyfikacji.

CELE WYCHOWAWCZE

1. Wszechstronny rozwój osobowości wychowanka w zakresie intelektualnym, psychicznym, moralnym, społecznym, estetycznym i zdrowotnym.

2. Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz więzi z krajem ojczystym, regionem.

3. Dążenie do rozwijania u podopiecznych dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

4. Kształtowanie świadomości moralnej w wymiarze indywidualnym i społecznym, dokonywania wyborów i hierarchii wartości.

5. Ukazywanie celu i potrzeby kształcenia oraz użyteczności nabywania wiedzy w przygotowywaniu się do zadań w czynnym życiu zawodowym i społecznym.

6. Wyrabianie umiejętności kreowania koncepcji własnego życia, realizacji postawionych celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość.

7. Tworzenie klimatu miłości i szacunku do Ojczyzny, rodziny, rówieśników, słabszych i potrzebujących.

8. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i jego środowiska.

 

TREŚCI

Organizacja życia w internacie.

1. Wychowanie zdrowotne i działania zdrowotne.

2. Profilaktyka zachowań ryzykownych.

3. Wychowanie do pełnienia podstawowych funkcji i ról społecznych.

4. Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań.

5. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

6. Edukacja i wychowanie w warunkach zmian społecznych.

7. Troska o wyniki osiągane w procesie dydaktycznym i rozwój intelektualny wychowanka.

8. Edukacja medialna.

9. Kultura czasu wolnego.

10. Elementy orientacji zawodowej

 

 

 

 

 

 

I. Wstęp

 

            Wszelkie działania mają zmierzać do ukształtowania wizerunku wychowanka, który wykorzystując w pełni swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności społeczne prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia.

LP.

ZAŁOŻENIA

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

 

1.

 

Organizacja życia w internacie.

 

·        podział wychowanków na grupy wychowawcze, nad którymi opiekę sprawują wychowawcy grup (podział na grupy ze względu na płeć),

 • zajęcia integracyjne dla młodzieży
  z klas pierwszych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik internatu,

Wychowawcy internatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik internatu

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

·        diagnoza środowiska wychowawczego młodzieży,

·        systematyczne kontakty z rodzicami wychowanków,

·        stała obserwacja zachowania podopiecznych,

 

 

 

Rozmowy z wychowankami
i ich rodzicami.

Zebrania z rodzicami. Zapoznanie z dokumentacją zgromadzoną przez pedagoga szkolnego

Codzienna obserwacja

 

 

 

 

 •  

·        szczegółowe omówienie Regulaminu Internatu ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa i obowiązki wychowanka, zapoznanie z przepisami BHP oraz
z przepisami przeciwpożarowymi.

 

 

 

Zebranie z wychowankami

 

 

 

Kierownik internatu

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

Wrzesień

 •  

·        wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek
w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

·        ogłoszenie, systematyczne prowadzenie
i podsumowanie konkursu czystości,

·        osobista odpowiedzialność materialna za poniesione szkody,

 

 

Okresowa kontrola pokoi pod względem dbałości o wyposażenie, ład i porządek.

 

 

Wychowawcy internatu

 

Cały rok szkolny

 • kształtowanie umiejętności analizowania własnego postępowania, uczenie umiejętności adekwatnej samooceny.

 

Rozmowy z wychowankami Zajęcia wychowawcze

 

Wychowawcy internatu

 

Cały rok szkolny

 

2.

 

Samorządność mieszkańców.

 •  

·        wybór Młodzieżowej Rady Internatu

·        edukacja w zakresie samorządności,

·        pomoc w adaptacji i integracji mieszkańców internatu,

·        tworzenie atmosfery otwarcia i życzliwości,

·        wspieranie działalności samorządowej wychowanków,

 

 

Wybór przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Internatu

Zajęcia integracyjne

Współpraca z samorządem w rozwiązywaniu problemów.

 

 

Kierownik internatu

 

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

3.

 

Wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnień.

·        kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, higienicznych oraz związanych z zachowaniem bezpieczeństwa,

·        przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży,

·        działania edukacyjne dotyczące uzależnień i zagrożeń współczesnego świata,

·        kształtowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa osobistego,

·        pomoc w uświadamianiu sytuacji problemowych, szukanie dróg wyjścia,

·        realizacja zagadnień związanych z prawidłowym odżywianiem- problem anoreksji i bulimii.

 

Rozmowy indywidualne
z wychowankami.

Zajęcia wychowawcze.

 

Kierownik internatu

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

4.

 

Sukces szkolny wychowanka.

 •  

·        tworzenie warunków do nauki,

·        troska o efektywne wykorzystanie czasu nauki,

·        otoczenie szczególną uwagą uczniów mających problemy w nauce.

·        systematyczna kontrola ocen i frekwencji
w szkole wychowanków,

·        kształtowanie nawyków systematyczności w pracy,

·        zapoznanie podopiecznych z technikami uczenia się,

·        zapoznanie wychowanków z regulaminem nauki własnej,

·        diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych i pomoc w ich przezwyciężeniu.

 

Indywidualna pomoc w przygotowaniu do lekcji.

Organizacja pomocy koleżeńskiej.

Okresowe podsumowanie wyników w nauce.

Rozmowy indywidualne
z wychowankami.

Kontrola obecności na nauce własnej.

Współpraca z nauczycielami
i pedagogiem szkolnym.

 

Kierownik internatu

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

5.

 

Edukacja kulturalna młodzieży.

·        Wdrażanie do kształtowania kultury języka oraz poprawności wymowy,

·        uczenie zachowania się w miejscach publicznych,

·        dbałość o kulturę spożywania posiłków,

·        przestrzeganie higieny osobistej i dbałość
o własny wygląd zewnętrzny,

·        savoire-vivre na co dzień,

·        uczenie i przestrzeganie zasady tolerancji,

·        kształtowanie nawyków dbałości o czystość i estetykę pokoi oraz najbliższego otoczenia.

 

Rozmowy indywidualne
z wychowankami.

 

Zajęcia wychowawcze.

 

Konkurs czystości.

 

 

Wychowawcy internatu

Kierownik internatu

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Czas wolny wychowanka.

 •  

·        rozbudzanie zainteresowań wychowanków,

·        pomoc w organizowaniu różnorodnych form spędzania czasu wolnego,

·        propagowanie aktywnych form wypoczynku-korzystanie ze szkolnej bazy sportowej,

·        wykonywanie okolicznościowej dekoracji.

·        organizacja konkursów

·        przygotowanie wspólnej wieczerzy wigilijnej

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, fitness, Koło filmowe

Wspólne organizowanie imprez okolicznościowych.

Wspólne zdobienie internatu
i dokumentowanie ważnych wydarzeń.

 

 

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

7.

 

Upowszechnienie zasad dobrego wychowania, przeciwdziałanie agresji.

 •  

·        bezpośrednia natychmiastowa reakcja na zaistniałą sytuację np. wulgarne słownictwo, ignorowanie potrzeb innych ludzi oraz łamanie ich praw,

·        zwrócenie uwagi na działanie mające na celu przeciwdziałaniu agresji słownej,
w tym przeciwdziałanie nękaniu za pośrednictwem portali społecznościowych w Internecie

·         nauka właściwych postaw i zachowań poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach w internacie jak i poza nim,

·        nagrody i kary wg regulaminu internatu.

 

 

Rozmowy indywidualne

Zajęcia wychowawcze

Wspólne organizowanie imprez okolicznościowych.

 

 

 

 

 

Kierownik internatu

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

Cały rok szkolny

 

8.

 

Współdziałanie z rodzicami i opiekunami wychowanków oraz środowiskiem społecznym.

·        współpraca z rodziną wychowanka, zapoznanie się z sytuacją domową,

·        współpraca ze środowiskiem szkolnym, wychowawcą klasowym i Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym

·        współpraca ze środowiskiem lokalnym
i innymi.

 

Rozmowy z wychowankami
i ich rodzicami.

Rozmowy z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i Dyrekcją szkoły

 

 

Kierownik internatu

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

9.

 

Relacje interpersonalne.

 •  

·        budzenie więzi i poczucia bezpieczeństwa,

·        tworzenie sytuacji swobodnego wyrażania myśli i emocji,

·        tworzenie prawidłowych relacji interpersonalnych,

·        dbałość o kulturę słowa.

 

Spotkanie integracyjne grup.

Rozmowy indywidualne
z wychowankami.

Zajęcia wychowawcze.

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

10.

 

Wspomaganie indywidualnego rozwoju wychowanków.

·        prezentowanie wartości uniwersalnych jako postawy światopoglądu i postaw,

·        edukacja w zakresie pozytywnego myślenia, poczucia własnej wartości, komunikacji,

·        pobudzanie kreatywności i twórczej postawy, zainteresowań, edukacja jak radzić sobie ze stresem.

 

Tematyczne spotkanie grupowe.

Zajęcia wychowawcze

 

Wychowawcy internatu

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Opracowała

 

Benedykta Kazula

Rej
ECC


 


Brązowa Tarcza dla Reja

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Reja w Kraśniku

jest wśród 400 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych

w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2018

i przysługuje mu tytuł:

"Brązowej Szkoły 2018"


Film "Łączy nas Rej"

 

 SKI-REY 2017  

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


20977986 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion