oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ CKE ˇ MEN ˇ Informatyka ˇ Matematyka ˇ Egzamin zawodowy ˇ Zajęcia dodatkowe ˇ Rekrutacja 2018/2019 ˇ Ubezpieczenie ˇ KontaktWrzesień 25 2018 14:34:46
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Rada Rodziców
RR Rej

RADA RODZICÓW

Zespół Szkół Nr 2

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25

23-204 Kraśnik

 

Konto bankowe:

PKO BP O/Kraśnik 55 1020 3235 0000 5802 0005 8123

NIP:

715-15-98-594

Kontakt:

tel: (0-81) 825-60-16

tel/fax: (0-81) 825-69-86

                                                                                                         

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW


Sławomir Ćwikła - Przewodniczący
Hubert Trukan - Wiceprzewodniczący
Iwona Włodarczyk - Skarbnik
Krzysztof Kozłowski - Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Krzysztof Jargiło - Przewodniczący
Barbara Gołoś - Członek
Mazurek Dorota - Członek
                                                                                                         

 

Uchwały Rady Rodziców z dnia 30.09.2016.

                                                                                                         

 

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku
 

 I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1.       Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół.
2.       Rada działa na podstawie ustawy  o systemie oświaty,  statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
§ 2.
1.       Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole - każdy oddział jest reprezentowany przez jedną osobę. Jedna osoba nie może reprezentować więcej niż jednego oddziału.
2.       W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
3.       Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
§ 3.
 Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.
 
II. Wybory do Rady
§ 4.
1.      Wybory do Rady Rodziców  przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału szkoły.
2.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu „Rad oddziałowych”
3.  Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie „radę oddziałową”.
3.  „Rada oddziałowa” powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności „rady oddziałowej” decydują rodzice danego oddziału.
4.    Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
§ 5.
Wybory przedstawiciela Rad oddziałowych do  Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
§ 6.
1.    Obwieszczenie wyników wyborów do prezydium Rady, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2.    Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 10 dni od terminu wyborów Rady.
3.   W pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców bierze udział Przewodniczący Rady Rodziców poprzedniej kadencji  jako sprawozdawca oraz pozostali członkowie Prezydium Rady i członkowie Komisji Rewizyjnej.
    
III. Władze Rady
§ 7.
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.  Na żądanie choćby jednego przedstawiciela Rad oddziałowych
wybory odbywają się  w glosowaniu tajnym.
§ 8.
Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 
§ 9.
1.   Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2.   Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3.   Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4.   Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.  
§ 10.
1.   Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
1)   realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców
2)   gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
3)   składanie sprawozdania najpóźniej  na pierwszym  zebraniu Rady w następnej kadencji ze swoich prac kontrolnych,
4)   wnioskowanie  o udzielenie  / lub nie /  skwitowania i  przyjęcie sprawozdania  / lub nie /
      z realizacji planu finansowego Rady najpóźniej  na pierwszym  zebraniu Rady w następnej kadencji,
2.   Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi za pośrednictwem strony internetowej Szkoły lub przez przedstawicieli Rad Oddziałowych.
 

IV. Posiedzenia Rady
§ 11.
1.   Posiedzenia Rady odbywają się w terminach zgodnych z rocznym harmonogramem pracy , nie rzadziej niż raz na kwartał ,  jak również  w zależności od potrzeb.
2.   Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub drogą elektroniczną.
      W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
3.   Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
 
§ 12.
1.              Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2.              Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest przez Dyrekcję Szkoły na stronie internetowej szkoły.
2.   Posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego.
3.   W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4.   Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
5.  Posiedzenia zwołanej Rady mają dwa terminy, pierwszy o wskazanej godzinie na zaproszeniu, a w przypadku braku kworum  drugi termin zebrania Rady 15min. po terminie wskazanym  na zaproszeniu.
      Niezależnie od ilości osób obecnych na zebraniu w drugim terminie jest ważne i ma zdolność do  skutecznych czynności podejmowanych zgodnie z porządkiem zebrania.
      W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą  większością głosów delegatów obecnych na
      zebraniu.  
§ 13.
1.       Posiedzenia Rady są protokołowane.
2.       Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
V. Podejmowanie uchwał
§ 16.
1.       Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członka Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§ 17.
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 18.
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
 

VI. Uprawnienia i obowiązki Rady
§ 19
1.   Gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady Rodziców.
2.   Uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły.
3.   Uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu profilaktyki.
4.   Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
5.   Występowania do dyrektora i innych organów szkoły , organu prowadzącego szkołę oraz  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
       szkoły.
6.   Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  
       wychowania .
7.   Opiniowanie projektu rocznego planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora
szkoły.
8.   Opiniowanie podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inna organizację.
9.   Opiniowanie wyglądu i zasad noszenia jednolitego stroju przez uczniów szkoły.
10.  Opiniowanie pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora szkoły oceny jego dorobku zawodowego.
11. Opiniowanie wskazujące formy realizacji dodatkowych  godziny lekcyjnych .
12. Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
13. Opiniowanie wprowadzenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu  przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
14. Opiniowanie nadania imienia szkole.
15. Dostęp do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
16. Opiniowanie we wszystkich innych sprawach szkoły.
§ 20.
Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.
  

VII. Fundusze Rady
 § 21.
Rada gromadzi  fundusze przeznaczone na swoją działalność jak i szkoły.
§ 22.
Szczegółowe kwoty  wydatkowania funduszu ustala corocznie w planie finansowym Rady.
 
§ 23.
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
1)      Dyrektor
2)      Rada Pedagogiczna
3)      Samorząd Uczniowski
4)      Członkowie Rady
§ 24.
1.      Rada może mieć wydzielone konto bankowe.
2.      Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego  i skarbnika.
 

VIII. Postanowienia końcowe
§ 25.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Regulamin, uchwały i inne dokumenty Rady Rodziców są powierzane Dyrekcji Szkoły i są przechowywane w szkole.
Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.
Skład Rady Rodziców podlega niezwłocznemu upublicznieniu na stronie Szkoły.
Kraśnik 28.10.2015r
 
 


                                                                       Przewodniczący Rady Rodziców
                                                                       Sławomir Ćwikła
 
 

Rej
ECC


 


WYKAZ

PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY

2018/2019


 Brązowa Tarcza dla Reja

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Reja w Kraśniku

jest wśród 400 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych

w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2018

i przysługuje mu tytuł:

"Brązowej Szkoły 2018"


Film "Łączy nas Rej"

 

 SKI-REY 2017  

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


21488106 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion