ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1343

Nowa strona 1

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku

 

Opracowano na podstawie art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)

 

1.      Samorząd Uczniowski działający w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku, dalej zwany SU, tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Jedynym reprezentantem ogółu jest Prezydium SU.

3.      Uczniowie nie będący członkami Prezydium ani Samorządów klasowych mogą uczestniczyć w pracach SU bez prawa głosowania.

4.      Podstawą działania SU jest Regulamin i coroczny plan pracy.

5.      SU jest samorządny i niezależny politycznie.

 

Cele, prawa, zadania Samorządu Uczniowskiego

 

1.       SU jest rzecznikiem praw ucznia.

2.      Prezydium SU może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a.      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b.      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c.       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d.      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e.      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

f.        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

3.       Przedstawiciele SU mogą brać udział w pracach Zespołu Wychowawczego, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców tematycznie związanych ze sprawami młodzieży. Udział SU w w/w spotkaniach ma charakter doradczy.

4.       Prezydium SU stoi na straży samorządności uczniów:

a.       Prezydium SU przestrzega Regulaminu SU;

b.      Prezydium SU inspiruje i koordynuje działalność samorządów klasowych;

c.       Prezydium SU deleguje swoich przedstawicieli na zebrania organizowane w sprawach młodzieżowych;

d.      Prezydium SU współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

5.       SU może gromadzić środki finansowe poprzez:

a.       Przyjmowanie dobrowolnych składek, darowizn, w tym od Rady Rodziców;

b.      Dochody z organizowanych imprez, akcji itp.

6.       Decyzje o wydatkach podejmuje Prezydium SU w porozumieniu z opiekunem SU. Pieniądze

są wydatkowane na  zakup potrzebnych materiałów, produktów niezbędnych do prowadzenie  działalności SU (kwiaty, żywność, artykuły papiernicze, transport itp.)

       7.    SU współpracuje z innymi organizacjami młodzieżowymi.

 

Władze Samorządu Uczniowskiego

1.       Najwyższą władzę w podejmowaniu uchwał stanowi SU w porozumieniu z samorządami klasowymi, które zbierają się na posiedzeniach SU w zależności od potrzeb na wniosek Prezydium SU i dyrektora Szkoły.

2.       Władzą wykonawczą SU jest Prezydium.

3.       Tryb powoływania władz SU, a także ich skład określa ordynacja wyborcza.

4.       Kadencja każdego z pośród członków Prezydium SU trwa 1 rok od daty powołania (wyboru).

5.       Członkowie Prezydium oraz pozostali członkowie SU mają zapewnione warunki do skutecznej realizacji swoich obowiązków, między innymi udzielanie zwolnienia z zajęć lekcyjnych na posiedzenia SU oraz na realizację zaplanowanych przez SU działań (kiermasze, ogłoszenia itp.). Zwolnienia z lekcji dokonuje opiekun SU.

 

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 

1.       Skład prezydium określa ordynacja wyborcza.

2.       Prezydium SU:

a. zwołuje i przygotowuje posiedzenia SU;

b. prowadzi działalność zgodną z Regulaminem;

c. współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w sprawach

    dotyczących młodzieży;

d. na posiedzeniach składa relacje z  podejmowanych działań. 

        3.    Prezydium obraduje w czasie zebrań:

a.        zebranie Prezydium zwołuje i prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego w obecności opiekuna SU;

b.      zebrania Prezydium organizowane są w zależności od potrzeb, każdorazowo po uzgodnieniu terminu z opiekunem SU;

c.       uchwały podjęte na zebraniu są ważne, gdy uczestniczy w nim większość członków;

d.      członkowie Prezydium mają prawo zwalniania się z zajęć lekcyjnych na zebrania. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych dokonuje opiekun SU.

 

 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 

1.       W porozumieniu z pozostałymi członkami SU, Dyrektorem Szkoły, opiekunem SU opracowuje roczny plan pracy SU i czuwa nad jego realizacją.

2.       Przewodniczy posiedzeniom SU.

3.       Koordynuje pracę SU.

4.       Reprezentuje SU na zewnątrz.

5.       Rozpisuje nowe wybory.

6.       Podpisuje wszystkie pisma wychodzące z SU.

7.       Czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Ordynacji Wyborczej.

8.       Ma decydujący głos przy równej ilości „za” i „przeciw” w uchwałach Prezydium.

 

Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 

1.       Są doradcami Przewodniczącego.

2.       Pierwszy zastępca przejmuje jego obowiązki w trakcie jego nieobecności.

3.       Pierwszy zastępca obejmuje stanowisko Przewodniczącego SU w przypadku wygaśnięcia jego mandatu.

 

Przepisy końcowe

1.       Sprawy w toku powinny być kontynuowane w czasie następnej kadencji SU.

2.       Regulamin może być zmieniony zwykłą większością głosów członków SU.

3.       Prezydium SU jest zobowiązane do informowania zainteresowanych o pracach SU.

4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez SU. Następnie Dyrektor Szkoły bada zgodność Regulaminu ze Statutem Szkoły oraz obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i przyjmuje go do wiadomości.

 

 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Uczniowskiego

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

 

1.    Samorząd Uczniowski reprezentuje Prezydium.

       2.   W skład Prezydium wchodzą:

a.       przewodniczący SU;

b.      I zastępca Przewodniczącego;

c.       II zastępca Przewodniczącego;

d.      skarbnik;

e.      sekretarz;

f.        członkowie Prezydium.

 

 

Wybory Samorządu Uczniowskiego

 

1.       Wybory odbywają się w październiku.

2.       Klasy delegują swoich  przedstawicieli do pracy w ramach Samorządu Uczniowskiego (nie więcej niż 3 osoby z klasy).

3.       Spośród osób delegowanych przez klasy wybierane jest prezydium w głosowaniu tajnym. Kandydat który otrzyma największą ilość głosów zostaje Przewodniczącym. Pozostali kandydaci z kolejno największą liczbą głosów zostają I zastępcą, II zastępcą, skarbnikiem, sekretarzem. W skład Prezydium wchodzą również członkowie nie pełniący żadnej funkcji ( członkowie Prezydium z najmniejszą liczbą głosów).

4.       Ilość kandydatów do Prezydium jest nieograniczona.

5.       Uczniowie klas maturalnych nie mogą kandydować do Prezydium, ale mogą głosować.

6.       Wybory są tajne i demokratyczne.

7.       Rolę komisji wyborczej pełnią członkowie ustępującego Prezydium, którzy przeprowadzają wybory, podliczają głosy i sporządzają listę osób wybranych do władz SU w wyniku przeprowadzonego głosowania.

 

Mandat członka Prezydium

 

1.    Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium SU następuje na skutek:

 

a.       rezygnacji członka;

b.      skreślenia z listy uczniów szkoły;

c.       podjęcia decyzji Prezydium w formie uchwały o skreśleniu z listy członków Prezydium zwykłą większością głosów.

 

2.      W razie  wygaśnięcia mandatu członka SU pozostali członkowie SU wraz z prezydium w głosowaniu  tajnym powołują na wolne miejsce inną osobę spośród członków SU. Nie dotyczy to przewodniczącego SU, gdyż w razie jego rezygnacji zastępuje go I zastępca.