ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1540

Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku

 Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą. przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku. Placówka zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie. Realizuje swoje zadania we współpracy ze Szkołą, rodzicami (opiekunami prawnymi) i wychowankami.

Internat przede wszystkim zapewnia wychowankom zakwaterowanie i wyżywienie. Stwarza godne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w życiu kulturowym.

ZAŁOŻENIA PLANU PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU

 1. Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej został opracowany na potrzeby Internatu.
 2. Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu obejmuje:
 3. Zadnia organizacyjne i ogólno - wychowawcze
 4. Profilaktykę wychowawczą
 5. Indywidualną opiekę psychologiczno - pedagogiczną
 6. Działania realizowane w ramach Planu pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu dotyczą nie tylko wychowawców, ale także osób odpowiedzialnych za młodzież tj. rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli.
 7. Osobą nadzorującą realizację Planu pracy opiekuńczo - wychowawczej jest Dyrektor Szkoły.
 8. Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu jest odzwierciedleniem potrzeb wychowanka placówki.
 9. Poszczególne elementy Planu pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu mogą ulegać modyfikacji.

CELE WYCHOWAWCZE

 1. Wszechstronny rozwój osobowości wychowanka w zakresie intelektualnym, psychicznym, moralnym, społecznym, estetycznym i zdrowotnym.
 2. Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz więzi z krajem ojczystym, regionem.
 3. Dążenie do rozwijania u podopiecznych dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 4. Kształtowanie świadomości moralnej w wymiarze indywidualnym i społecznym, dokonywania wyborów i hierarchii wartości.
 5. Ukazywanie celu i potrzeby kształcenia oraz użyteczności nabywania wiedzy w przygotowywaniu się do zadań w czynnym życiu zawodowym i społecznym.
 6. Wyrabianie umiejętności kreowania koncepcji własnego życia, realizacji postawionych celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość.
 7. Tworzenie klimatu miłości i szacunku do Ojczyzny, rodziny, rówieśników, słabszych i potrzebujących.
 8. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i jego środowiska.

 

TREŚCI

Organizacja życia w internacie.

 1. Wychowanie zdrowotne i działania zdrowotne.
 2. Profilaktyka zachowań ryzykownych.
 3. Wychowanie do pełnienia podstawowych funkcji i ról społecznych.
 4. Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 6. Edukacja i wychowanie w warunkach zmian społecznych.
 7. Troska o wyniki osiągane w procesie dydaktycznym i rozwój intelektualny wychowanka.
 8. Edukacja medialna.
 9. Kultura czasu wolnego.
 10. Elementy orientacji zawodowej