ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 886

 

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku 
 

 I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1.       Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół.
2.       Rada działa na podstawie ustawy  o systemie oświaty,  statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
§ 2.
1.       Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole - każdy oddział jest reprezentowany przez jedną osobę. Jedna osoba nie może reprezentować więcej niż jednego oddziału.
2.       W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. 
3.       Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym. 
§ 3.
 Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy. 
 
II. Wybory do Rady
§ 4.
1.      Wybory do Rady Rodziców  przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału szkoły.
2.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu „Rad oddziałowych” 
3.  Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie „radę oddziałową”. 
3.  „Rada oddziałowa” powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności „rady oddziałowej” decydują rodzice danego oddziału. 
4.    Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic. 
§ 5.
Wybory przedstawiciela Rad oddziałowych do  Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. 
§ 6.
1.    Obwieszczenie wyników wyborów do prezydium Rady, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora. 
2.    Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 10 dni od terminu wyborów Rady. 
3.   W pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców bierze udział Przewodniczący Rady Rodziców poprzedniej kadencji  jako sprawozdawca oraz pozostali członkowie Prezydium Rady i członkowie Komisji Rewizyjnej. 
    
III. Władze Rady
§ 7.
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.  Na żądanie choćby jednego przedstawiciela Rad oddziałowych 
wybory odbywają się  w glosowaniu tajnym. 
§ 8.
Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 
§ 9.
1.   Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 
2.   Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 
3.   Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 
4.   Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.  
§ 10.
1.   Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
1)   realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców
2)   gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
3)   składanie sprawozdania najpóźniej  na pierwszym  zebraniu Rady w następnej kadencji ze swoich prac kontrolnych, 
4)   wnioskowanie  o udzielenie  / lub nie /  skwitowania i  przyjęcie sprawozdania  / lub nie /
      z realizacji planu finansowego Rady najpóźniej  na pierwszym  zebraniu Rady w następnej kadencji, 
2.   Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi za pośrednictwem strony internetowej Szkoły lub przez przedstawicieli Rad Oddziałowych.
 

IV. Posiedzenia Rady
§ 11.

1.   Posiedzenia Rady odbywają się w terminach zgodnych z rocznym harmonogramem pracy , nie rzadziej niż raz na kwartał ,  jak również  w zależności od potrzeb.
2.   Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub drogą elektroniczną. 
      W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu. 
3.   Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 
 
§ 12.
1.              Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. 
2.              Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest przez Dyrekcję Szkoły na stronie internetowej szkoły. 
2.   Posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego. 
3.   W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 
4.   Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
5.  Posiedzenia zwołanej Rady mają dwa terminy, pierwszy o wskazanej godzinie na zaproszeniu, a w przypadku braku kworum  drugi termin zebrania Rady 15min. po terminie wskazanym  na zaproszeniu. 
      Niezależnie od ilości osób obecnych na zebraniu w drugim terminie jest ważne i ma zdolność do  skutecznych czynności podejmowanych zgodnie z porządkiem zebrania. 
      W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą  większością głosów delegatów obecnych na 
      zebraniu.  
§ 13.
1.       Posiedzenia Rady są protokołowane. 
2.       Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady. 
V. Podejmowanie uchwał
§ 16.
1.       Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członka Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 
§ 17.
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
§ 18.
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 
 

VI. Uprawnienia i obowiązki Rady
§ 19
1.   Gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady Rodziców.
2.   Uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły.
3.   Uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu profilaktyki.
4.   Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
5.   Występowania do dyrektora i innych organów szkoły , organu prowadzącego szkołę oraz  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
       szkoły.
6.   Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  
       wychowania .
7.   Opiniowanie projektu rocznego planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora 
szkoły.
8.   Opiniowanie podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inna organizację.
9.   Opiniowanie wyglądu i zasad noszenia jednolitego stroju przez uczniów szkoły.
10.  Opiniowanie pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora szkoły oceny jego dorobku zawodowego.
11. Opiniowanie wskazujące formy realizacji dodatkowych  godziny lekcyjnych .
12. Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
13. Opiniowanie wprowadzenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu  przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
14. Opiniowanie nadania imienia szkole.
15. Dostęp do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych. 
16. Opiniowanie we wszystkich innych sprawach szkoły.
§ 20.
Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.
  

VII. Fundusze Rady
 § 21.
Rada gromadzi  fundusze przeznaczone na swoją działalność jak i szkoły. 
§ 22.
Szczegółowe kwoty  wydatkowania funduszu ustala corocznie w planie finansowym Rady. 
 
§ 23.
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: 
1)      Dyrektor 
2)      Rada Pedagogiczna 
3)      Samorząd Uczniowski 
4)      Członkowie Rady 
§ 24.
1.      Rada może mieć wydzielone konto bankowe. 
2.      Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego  i skarbnika. 
 

VIII. Postanowienia końcowe
§ 25.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Regulamin, uchwały i inne dokumenty Rady Rodziców są powierzane Dyrekcji Szkoły i są przechowywane w szkole.
Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.
Skład Rady Rodziców podlega niezwłocznemu upublicznieniu na stronie Szkoły.
Kraśnik 28.10.2015r